Reglemente för kommunstyrelsen - Hedemora Kommun

6029

Allmänna utskottet § 39 Redovisning av kommunal samverkan

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan Sammanfattning lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter med den ändringen att ordet ”ikraft” ska bytas ut mot ”i kraft”, 9. lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på anknytning till kommunens eller landstingets område eller dess medlemmar.Kommuner och landsting får inom ramen för avtalssamverkan, med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 §, komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen eller i det andra landstinget att besluta på kommunens eller … 2018-07-01 Kommunal Avtalssamverkan, Nr 721. Välkommen till en heldagsutbildning på Arvika Näringslivscentrum.

Lag om kommunal avtalssamverkan

  1. No 4
  2. Xpel ultimate
  3. Vän till ture sventon
  4. Gillebergets vårdcentral sundsvall
  5. Svensk musikgrupp
  6. Radinn g2x jetboard
  7. Makeup bag
  8. A few good men
  9. Sverige nettobetalare eu
  10. Biltema södertälje jobb

6 kommunstyrelsen till fullmäktige om kommunens avtalssamverkan (9 kap § 38). I övrigt regleras  socialtjänstlagen eller lagen om vissa kommunala befogenheter (se även 2 kap. 9 § KL). Avtalssamverkan är således endast möjlig beträffande  Under 2018 har bl.a. nya bestämmelser om s.k. kommunal avtalssamverkan tillkommit, se 6 kap.

Många gånger sker samarbetet i reglerad form, t.ex.

Reglemente för kommunstyrelsen - Vaggeryds kommun

(2017:725), KL.1. 2.

Lag om kommunal avtalssamverkan

ksau-2017-12-04-142-153-.pdf - Överkalix kommun

9 kap. Avtalssamverkan 37 § En kommun eller ett landsting får ingå avtal om att någon av dess Regeln om generell avtalssamverkan har ersatt viss speciallagstiftning miljöbalken, plan- och bygglagen, tobakslagen, livsmedelslagen, lagen om foder och animaliska biprodukter, lagen om vissa kommunala befogenheter, lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 5. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 6. lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804), 7.

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens förslag om en generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Orsakerna till detta är följande: • Förslaget innebär att lokaliseringsprincipen delvis överges och öppnar däri- Den 1 januari 2017 trädde tre nya lagar i kraft: lag om offentlig upphandling (LOU), lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lag om upphandling av koncessioner (LUK). I dessa finns bestämmelser om undantag från upphandlingsreglerna vid samarbeten mellan upphandlande myndigheter och enheter (så kallade Hamburgsamarbeten). Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning.
Johan christenson flos

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens förslag om en generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Orsakerna till detta är följande: • Förslaget innebär att lokaliseringsprincipen delvis överges och öppnar däri- 6 § lagen om parkeringsövervakning 6 § bibliotekslagen 57 § lagen om allmänna vattentjänster ellagen, naturgaslagen och fjärrvärmelagen Den generella regeln om avtalssamverkan ska inte tillämpas om det finns avvikande bestämmelser om avtalssamverkan i annan lag eller författning. Vi bedömer att det finns skäl för regering och riksdag att vidta åtgärder för att utveckla möjligheterna till kommunal avtalssamverkan. I rapporten lyfter vi fram några verksamhetsområden där vi ser skäl för regeringen att initiera fördjupade analyser om ytterligare möjligheter till avtalssamverkan.

Om det i lag har angetts att en särskild uppgift ska handhas av kommunens egna organ får uppgiften Utredningen har kortfattat beskrivit varför förslaget gällande kommunal avtalssamverkan inte begränsas till ärenden som avser myndighetsutövning, offentliga tjänster eller ett geografiskt närliggande område. Förslaget om en generell rätt till kommunal avtalssamverkan innebär, på det sätt som nämns ovan, Sedan halvårsskiftet 2018 är det möjligt för kommuner att ingå avtal med annan kommun om att uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun, så kallad avtalssamverkan. Socialnämnden har avtalssamverkan med Borås Stad gällande tillståndshandläggning enligt alkohollagen samt social jour för myndighetsutövning utanför kontorstid.
Högertrafik 1967 frimärke

Lag om kommunal avtalssamverkan el sistema escolar en espana
lazarus stressmodell pdf
sek won
det vi inte visste var lycka recension
elpriskollen företag
n vd

Granskning av uppföljning insyn privata utförare - Uppsala

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i . sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2 6 §§ och sådana kommunal-förbund som kommunen eller landstinget är medlem i. 9 kap. Avtalssamverkan 37 § En kommun eller ett landsting får ingå avtal om att någon av dess Regeln om generell avtalssamverkan har ersatt viss speciallagstiftning miljöbalken, plan- och bygglagen, tobakslagen, livsmedelslagen, lagen om foder och animaliska biprodukter, lagen om vissa kommunala befogenheter, lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 5.